فهرست آموزش ها به ترتیب مدرسان

حل معادله درجه دوم به روش دلتا ابراهیم نصیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پیوستگی توابع – ریاضی ۳ ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
مبحث مشتق ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
تابع قدر مطلق ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
اتحاد مربع دوجمله ایی ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
پودمان ۴ – درک مفهوم مشتق ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
پودمان ۳ – تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل ابوالفضل معدندار ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم های برقی خودرو ابوالفضل معدندار ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – مکانیک خودرو ابوالفضل معدندار ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
پودمان ۴ – دانش فنی پایه الکتروتکنیک ابوذر قربانی ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پودمان ۴ – نصب اتوکد ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – جریان متناوب ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – کار و توان الکتریکی ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – زیرسازی سیم کشی روکار – قسمت ۱ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – معرفی محیط اتوکد ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
پودمان ۴ – زیرسازی سیم کشی روکار – قسمت ۲ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
پودمان ۴ – سیم کشی ساختمان – قسمت ۳ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۴ – سیم کشی ساختمان – قسمت ۴ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۴ – ارگونومی و ابزارهای نمایش ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – استفاده از پنجره نوشتن چندخطی ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – استفاده از پنجره ویرایش اندازه ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – چاپ نقشه ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
معرفی پروژه دوره آموزشی MCU امید عامل ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
فاصله سنجی غیر تماسی امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تابع pulseIn امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
توابع analog امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
خانواده های منطقی و مقاومت های Pull Up و Pull Down امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
ایجاد و استفاده از توابع امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
مقدمه ایی بر انواع داده امید عامل ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
آموزش Multisim – قسمت ۱ امیر دهقانی پور ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
دستگاه ضدعفونی غیر تماسی امیر دهقانی پور ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
پودمان ۴ – برآورد پروژه – پروژه ساخت جعفر نیک تبار ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تولید قطعات به روش سی ان سی – G Code جواد زارعکار ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
درس ۸ – عربی ۲ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
ترجمه درس ۴ – عربی ۱ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
درس ۹ – دین و زندگی ۳ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
درس ۱۰ – دین و زندگی ۳ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
درس ۷ – دین و زندگی ۱ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
ترجمه درس ۳ – عربی پایه دوازدهم حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
دروس ۸ و ۹ و ۱۰ – دین و زندگی ۱ حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
دروس ۹ و ۱۰ – دین و زندگی ۲ حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
دروس ۸ و ۹ و ۱۰ – دین و زندگی ۳ حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
درس کلید برق حسین جمشیدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
پودمان ۴ – تولید قطعات به روش تراشکاری حسین حاجی منوچهری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی حسین حاجی منوچهری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – سیستم روغن کاری – قسمت ۱ حسین رشیدی ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
پودمان ۴ – سیستم روغن کاری – قسمت ۲ حسین رشیدی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
درس ۶ بهمراه سوالات – انسان و محیط زیست حسین سلمانی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
مبحث برقوکاری و مخروط تراشی حسین شورورزی ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
درس ۱۱ – فارسی ۲ – قسمت ۱ حسین مددی ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
درس ۱۱ – فارسی ۲ – قسمت ۲ حسین مددی ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
درس مثلثات – ریاضی ۲ حسینعلی غلامی بابایی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
Reading درس ۲ – انگلیسی ۱ حسینی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
Reading درس ۲ – انگلیسی ۲ حسینی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودمان ۴ – دروس ۱۶ تا ۲۰ – مدیریت خانواده حمید رنجبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
پودمان ۴ – ساختمان هوشمند حمید رنجبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
حرکات اصلاحی در تربیت بدنی مدارس رامین محرمی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش اول رضا همت خانلو ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش اول رضا همت خانلو ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش دوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش سوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش چهارم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش دوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش سوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش چهارم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
تکلیف شماره یک درس تعمیرات سیستم سوخت و جرقه رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
تکلیف شماره یک درس سرویس و نگهداری خودروهای سواری رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
پودمان ۴ – الکتروشیمی سجاد میرزایی ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
پودمان ۴ – ساخت پروژه – جلسه ۱ سعید کوه خیل ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۴ – ساخت پروژه – جلسه ۲ سعید کوه خیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
پودمان ۴ – پروژه های پیشنهادی سعید کوه خیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
pronunciation و writing درس ۲ – انگلیسی ۲ سید محمدحسین حسینی ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
پودمان ۴ – توان و ضریب توان صفایی ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
پودمان ۴ – بخش دما – قسمت ۱ طاهری ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
کابل کشی موتورهای الکتریکی علی ادیبان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز – قسمت ۲ علی ادیبان ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
آمادگی دفاعی فلاح نژاد ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
درس ۸ – جغرافیا قباد فلاح نژاد ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
دانش فنی تخصصی – مبحث بایاس ثابت ترانزیستور – جلسه اول محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
دانش فنی تخصصی – مبحث بایاس ثابت ترانزیستور – جلسه دوم محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
ماژول دماسنج محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
زمان سنج محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
رطوبت سنج محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
فیوز محافظ جان محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
کولر آبی محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
سامانه کنترل پیامکی محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
کنترل ۴ کاناله محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
تحلیل محاسبات DC کوپلاژ خازنی – جلسه چهارم محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
بایاس سرخود ترانزیستور – جلسه سوم محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
پودمان ۴ – طراحی و ساخت مدار چاپی – قسمت ۱ محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودمان ۴ – تحلیل مدارهای الکتریکی به روش تونن محبوبه عابدی ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آموزش پاورمیل محسن معدن نژاد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودمان ۴ – عامل زیان آور صدا محمد باقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
کاربرد اکسل در محاسبات فنی و مهندسی – قسمت ۱ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
پودمان ۴ – برق و حفاظت در برابر آن محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
پودمان ۴ – الزاماات محیط کار محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پودمان ۴ – عامل زیان آور شیمیایی محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش ۱ محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش ۲ محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
پودمان ۴ – کار در ارتفاع محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پودمان ۴ – آتش و انفجار محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش ۳ محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پودمان ۴ – نور و روشنایی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – گرما و سرما محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – تجهیزات حفاظت فردی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – ارگونومی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
نمونه سوالات – الزامات محیط کار – قانون کار محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
نمونه سوالات – الزامات محیط کار – پودمان ۴ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
کار عملی فصل ۴ – فیش BNC محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
کار عملی فصل ۴ – اتصال دوربین به صفحه نمایش محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – DVR محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
پودمان ۴ – نمونه سوالات محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش تکمیلی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش پایانی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
پودمان ۵ – مهارت های کاریابی – بخش ۱ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
پودمان ۵ – نقشه کشی و نرم افزار – یادآوری اتوکد محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۵ – نقشه کشی همبندی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
پودمان ۵ – مهارت های کاریابی – بخش ۲ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
پودمان ۴ – نمونه سوالات محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – سیستم ارت محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
اخلاق حرفه ایی محمدرضا باحقیقت ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
آموزش نصب و راه‌ اندازی دوربین های مدار بسته مصطفی معینی پور ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
نصب و راه اندازی سینمای خانگی مصطفی معینی پور ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
نصب و راه اندازی تلویزیون هوشمند مصطفی معینی پور ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
درس ۱۹ – تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی مظفر علیدادی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
درس ۲۰ – ایران در مسیر انقلاب اسلامی – قسمت ۱ مظفر علیدادی ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
درس ۲۱ – ایران در مسیر انقلاب اسلامی – قسمت ۲ مظفر علیدادی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
درس ۱۱ – فارسی ۱ مهدی اکبرزاده ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – الکترونیک مهدی عربگری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – ترانزیستور دوقطبی با گیت عایق شده مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
حل تمرین – دانش فنی تخصصی الکترونیک – بخش دوم مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
حل تمرین – دانش فنی تخصصی الکترونیک – بخش اول مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
حل تمرین – تونن مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – ماکزیمم توان انتقالی مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – تبدیل منابع مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
انواع مدارات سری و موازی RCL مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات دانش فنی تخصصی الکترونیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات کارگاه برق الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
فیلترها مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
آموزش کار با اسیلوسکوپ مهرداد باقرعبادیها ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
پودمان ۴ – شیمی میرزایی ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز – قسمت ۱ همکاران استان فارس ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پودمان ۴ – کارگاه نوآوری و کارآفرینی همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودمان ۳ – دانش فنی تخصصی – الکتروتکنیک همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۳ – نصب آنتن مرکزی و تلفن و اعلام حریق همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۳ – رله های قابل برنامه ریزی همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۴ – دانش فنی پایه – بخش محاسبات فنی همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
پودمان ۴ – نقشه کشی فنی – فصل ۴ همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC – قسمت ۱ همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۱۵