ثبت اطلاعات اولیه دانش آموزی

همه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی 1400 - 1399 فرم زیر را تکمیل نمایند.

موارد خواسته شده در فرم زیر را با دقت و با الفبای فارسی تکمیل نمایید.